WE-PSUPN

ระบบแจ้งปัญหาของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คุณสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานได้แล้วผ่านแอปพลิเคชัน Line สะดวก ใช้งานง่าย ตรวจสอบได้ มีการแจ้งเตือนทุกๆ การเคลื่อนไหว เพื่อให้คุณสามารถติดตามได้ง่าย

สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบแจ้งปัญหาของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี มีเจ้าหน้าที่รอรับบริการ 3 หน่วยงาน ดังนี้
  1. งานระบบเครือข่ายและสื่อสาร ดูแลในด้าน ระบบ PSU WIFI มหาวิทยาลัย, ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ระบบไอพีโฟน/โทรศัพท์ภายใน, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) และฐานข้อมูล, ระบบ E-Mail, ระบบ PSU Passport, ระบบการยืนยันตัวตน Microsoft Authenticator
  2. งานสารสนเทศและนวัตกรรม ดูแลในด้าน ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ Intranet, ระบบ SIMS และระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของวิทยาเขตปัตตานี
  3. งานบริหารทั่วไปและบริการ ดูแลในด้าน เครื่องคอมพิวเตอร์ (หน่วยงานสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี), เครื่องพิมพ์ (อาคาร 14), ห้องประชุมทางไกล
สามารถแจ้งปัญหาได้โดยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน Line บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณ ตามขั้นตอนที่แสดงด้านล่างนี้
Flow 1 Flow 2
© 2021 Digital Technology Center, Pattani Campus